Browsing: คณิตศาสตร์

การหารสั้นเป็นวิธีหารจำนวนสองจำนวนโดยใช้ตารางการคูณ ในการหารสั้น เราแบ่งตัวตั้งออกเป็นจำนวนหลายกลุ่มเท่าๆ กัน แต่ละกลุ่มมีจำนวนเท่ากันกับตัวหาร จากนั้นเรานับจำนวนกลุ่มที่หารได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือผลหาร ต…