Browsing: วิทยาศาสตร์

กล้องที่ใช้ส่องดูดวงดาวบนท้องฟ้าเรียกว่า กล้องโทรทรรศน์ (Telescope) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมแสงจากวัตถุที่อยู่ไกลๆ เช่น ดาว ดวงจันทร์ กาแล็กซี และดาวเคราะห์ และขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถมองเ…

การตกผลึก (crystallization) เป็นกระบวนการที่สารละลายอิ่มตัวถูกทำให้เย็นลงจนเกิดผลึกขึ้น ผลึกที่เกิดขึ้นจะมีรูปร่างและขนาดขึ้นอยู่กับชนิดของสารละลายและเงื่อนไขในการตกผลึก การตกผลึกถูกนำมาใช้ประโยชน์ในห…

การนำตัวถูกละลายในของเหลวเข้าไปในเซลล์เรียกว่า ออสโมซิส (osmosis) ออสโมซิสคือการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำต่ำ น้ำจะเคลื่อนที่…