Browsing: เศรษฐกิจ

ตามการจัดอันดับของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2556 ตลาดนัดขายดีในประเทศไทย ประจำภาคอีสาน มีดังนี้ อันดับตลาดนัดจังหวัดจำนวนร้านค้าสินค้าขายผู้ใช้บริการ1ตลาดนัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู1,000อาหา…

สวัสดิการคือประโยชน์หรือสิทธิที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล สวัสดิการอาจให้โดยรัฐบาล องค์กรเอกชน หรือบุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์ของสวัสดิการคือการช่วยเหลือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิกา…

ปรากฏการณ์ baby boom คือ ช่วงเวลาที่อัตราการเกิดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและต่อเนื่อง ปรากฏการณ์ baby boom เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ปรากฏการณ์ baby boom ส่ง…

วิธีดูผลหวยออมสินมีดังนี้ ผลหวยออมสินจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ นอกจากนี้ ยังสามารถดูผลหวยออมสินได้ทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ต่างๆ